inloggen tandarts | Contact: 050-3182635

GTL

Privacybeleid GTL BV

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website/app gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Wij houden ons aan de wet Bescherming Persoonsgegevens. www.wetten.overheid.nl

Ons privacybeleid is van toepassing op de diensten van GTL BV. U dient zich ervan bewust te zijn dat GTL BV niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze website/app geeft u aan het privacybeleid te accepteren.
GTL BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van GTL BV of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van GTL BV of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Gebruik van de camera

Bij gebruik van de QR scanner wordt de camera van uw toestel gebruikt, uitsluitend om de QR code te scannen en te gebruiken in onze app.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Privacy statement GTL

Gronings Tandtechnisch Laboratorium BV, gevestigd aan Pop Dijkemaweg 96B 
9731 BH  Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.gtl.nl Pop Dijkemaweg 96B 9731 BH  Groningen 050-3182635
W. van de Ven is de Functionaris Gegevensbescherming van Gronings
Tandtechnisch Laboratorium BV Hij is te bereiken via
wimvandeven@kpnmail.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken:
Gronings Tandtechnisch Laboratorium BV verwerkt
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te
verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij
ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan
ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent
dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@gtl.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken
Gronings Tandtechnisch Laboratorium BV verwerkt uw persoonsgegevens
voor de volgende doelen:
- Om een kwalitatief goed tandtechnisch werkstuk te kunnen leveren.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Gronings Tandtechnisch Laboratorium BV bewaart uw persoonsgegevens
niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor
uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens > Bewaartermijn 10 jaar Reden: garantieredenen en/
of vervolgwerkstukken waarbij de kleur van het gebit relevant is
Personalia idem >
Adres idem
Gebitsfoto's/kleur idem
Delen van persoonsgegevens met derden
Gronings Tandtechnisch Laboratorium BV verkoopt uw gegevens niet aan
derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in
onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen
voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw
gegevens. Gronings Tandtechnisch Laboratorium BV blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Gronings Tandtechnisch Laboratorium BV gebruikt alleen technische en
functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken
op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het
eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer,
tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk
voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze
website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren
of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gronings
Tandtechnisch Laboratorium BV en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek
kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te
sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar info@gtl.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan,
vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee
te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer
en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw
verzoek.
Gronings Tandtechnisch Laboratorium BV wil u er tevens op wijzen dat
u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-metde-
autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Gronings Tandtechnisch Laboratorium BV neemt de bescherming van uw
gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met onze klantenservice of via info@gtl.nl

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Gronings Tandtechnisch Laboratorium BV
Pop Dijkemaweg 96B
9731 BH  Groningen
050-3182635/3135589
info@gtl.nl

Onze Producten

Wij kunnen u van dienst zijn met onder andere deze maatproducten:

Voor aflevertijden klik hier

Adres


Pop Dijkemaweg 96B
9731 BH GRONINGEN

Openingstijden


Maandag t/m donderdag:
van 8.00 tot 17.00 uur.

Vrijdag: 
van 8.00 tot 16.00 uur

Contact


050-318 26 35
info@gtl.nl

Facebook GTLGoogle maps GTL